Brz početak rada sa R: aggregate() komanda (10. Deo)

U 10. Delu, prodiskutovaćemo aggregate() komandu za kreiranje sumarne tabele u R. Na osnovu kompleksne datoteke koja uključuje kvalitativne promenljive na nekoliko nivoa želimo kreirati sumarnu tabelu za svaki nivo kvalitativne promenljive. Na primer, naša datoteka može uključivati promenljivu Pol, kvalitativne promenljiva sa dva nivoa, Muško i Žensko. Naša datoteka može uključivati druge kvalitativne promenljive …

Uslovno agregiranje tabele kontingencije rekurzivnom funkcijom

U ovom postu, pokazaćemo na jednostavnom primeru primenu rekurzivne funkcije. Problem koji želimo da rešimo je sledeći. Imamo matricu dimenzija N x M. To može na primer biti dvodimenzionalna tabela kontingencije. Kolone koje imaju srednju vrednost manju od zadate vrednosti potrebno je sabrati sa susednom kolonom. U slučaju kada postoje dve susedne kolone bira se …