Brz početak rada sa R: Uopšteni Linearni Modeli (15. Deo)

U 15. delu pokazaćemo kako kreirati jednostavne uopštene linearne modele u R. Regresija metodom običnih najmanjih kvadrata daje nam linearne modele za neprekidne promenljive. Međutim, mnogi podaci od interesa za statističare i istraživače nisu neprekidni i zato se moraju koristiti druge metode za stvaranje korisnih prognostičkih modela. Naredba glm() je dizajnirana tako da daje uopštene …

Brz početak rada sa R: Pravougaoni grafički prikaz (13. Deo)

U delu 13. delu pokazaćemo kako kreirati pravougaoni grafički prikaz u R. Da bismo kreirali jednostavni pravougaoni grafički prikaz koristićemo naredbu boxplot(), koja je jednostavna za korištenje. Prvo ćemo kreirati vektor brojeva, a potom ćemo ih grafički prikazati. Pravougaoni grafički prikazi se mogu kreirati za pojedinačne promenljive ili za promenljive po grupama. Sintaksa je boxplot(x, …

Brz početak rada sa R: Stubičasti grafici (11. Deo)

U ovom 11. delu, pokazaćemo kako kreirati stubičaste grafike u R. Kreirajmo jednostavan stubičasti grafik koristeći komandu barplot(), koja je jednostavna za korišćenje. Prvo ćemo kreirati vektor sa brojeva. Zatim ćemo ih prebrojati pomoću naredbe table(), a zatim ćemo ih grafički prikazati. Komanda table() kreira jednostavnu tabelu frekvencija elemenata u skupu podataka. H <- c(2,3,3,3,4,5,5,5,5,6) …