Month: June 2018

Brz početak rada sa R: Pravougaoni grafički prikaz (13. Deo)

U delu 13. delu pokazaćemo kako kreirati pravougaoni grafički prikaz u R. Da bismo kreirali jednostavni pravougaoni grafički prikaz koristićemo naredbu boxplot(), koja je jednostavna za korištenje. Prvo ćemo kreirati vektor brojeva, a potom ćemo ih grafički prikazati. Pravougaoni grafički prikazi se mogu kreirati za pojedinačne promenljive ili za promenljive po grupama. Sintaksa je boxplot(x, …

Brz početak rada sa R: Stubičasti grafici (11. Deo)

U ovom 11. delu, pokazaćemo kako kreirati stubičaste grafike u R. Kreirajmo jednostavan stubičasti grafik koristeći komandu barplot(), koja je jednostavna za korišćenje. Prvo ćemo kreirati vektor sa brojeva. Zatim ćemo ih prebrojati pomoću naredbe table(), a zatim ćemo ih grafički prikazati. Komanda table() kreira jednostavnu tabelu frekvencija elemenata u skupu podataka. H <- c(2,3,3,3,4,5,5,5,5,6) …

Brz početak rada sa R: aggregate() komanda (10. Deo)

U 10. Delu, prodiskutovaćemo aggregate() komandu za kreiranje sumarne tabele u R. Na osnovu kompleksne datoteke koja uključuje kvalitativne promenljive na nekoliko nivoa želimo kreirati sumarnu tabelu za svaki nivo kvalitativne promenljive. Na primer, naša datoteka može uključivati promenljivu Pol, kvalitativne promenljiva sa dva nivoa, Muško i Žensko. Naša datoteka može uključivati druge kvalitativne promenljive …

Uslovno agregiranje tabele kontingencije rekurzivnom funkcijom

U ovom postu, pokazaćemo na jednostavnom primeru primenu rekurzivne funkcije. Problem koji želimo da rešimo je sledeći. Imamo matricu dimenzija N x M. To može na primer biti dvodimenzionalna tabela kontingencije. Kolone koje imaju srednju vrednost manju od zadate vrednosti potrebno je sabrati sa susednom kolonom. U slučaju kada postoje dve susedne kolone bira se …

Korišćenje Sample Size Calculator aplikacije

Naredni video ukratko opisuje kako koristiti Sample Size Calculator aplikaciju. Sample Size Calculator je interaktivna Shiny aplikacija koja izračunava veličinu uzorka prilikom ocenjivanja srednje vrednosti ili proporcije osnovnog skupa.   Zlatko KovačićDirektor konsultantske kompanije My Statistical Consultant Ltd. Profesor Statistike u penziji. Doktor statistike sa preko 35 godina iskustva kao univerzitetski profesor, međunarodni istraživač i …