Brz početak rada sa R: Osnove crtanja u R (6. Deo)

U šestom delu razmatrićemo osnove crtanja u R. Pokušajte da unesete sledeće tri komande zajedno (tačka zarez vam omogućava da postavite nekoliko komandi na istoj liniji).

x <- seq(-4, 4, 0.2); y <- 2*x^2 + 4*x - 7
plot(x, y)

Ovo je veoma osnovni grafik, ali ga možemo poboljšati. Hajde da nacrtamo lepši grafik u nekoliko koraka.

plot(x, y, pch = 16, col = "red")

Argument pch = 16 nam je pružio solidne krugove, dok je col = "red" obojila te krugove crveno.

Sada pokušajte:

plot(x, y, pch = 16, col = "red", xlim = c(-8, 8), ylim = c(-20, 50), main = "Moj grafikon", xlab = "X promenljiva", ylab = "Y promenljiva")

Možete videti šta su main argument i argumenti xlim i ylim postigli. Sada pokušajte:

plot(x, y, pch = 16, col = "red", xlim = c(-8, 8), ylim = c(-20, 50), main = "Moj grafikon", xlab = "X promenljiva", ylab = "Y promenljiva")
lines(x, y)

Imajte na umu da se komanda lines() koristi nakon naredbe plot(). Sada unesite sledeću sintaksu.

abline(h = 0)
abline(v = 0)
abline(-10, 2)         # Crtanje linije (slobodni član -10 i nagib 2).
text(4, 20, "Tekst")   # Sada je tekst lociran u tački (4, 20) na grafikonu.
legend(-8, 36,"Ovo je moja Legenda")

Vaša legenda je sada locirana u tački (-8, 36)

rug(x)

Komanda rug() označava položaj tačaka na horizontalnoj osi. Evo završnog grafika:

To nije bilo tako teško! U blogu 7 ćemo pogledati neke sofisticirane tehnike crtanja u R.

Zbogom Za sada!

David

Dodatak: Korišćeni R kodovi

# Kreiranje i crtanje funkcije
x <- seq(-4, 4, 0.2); y <- 2*x^2 + 4*x - 7
plot(x, y)
 
# Gradnja lepšeg grafika u nekoliko koraka 
# Verzija 1
plot(x, y, pch = 16, col = "red")

# Verzija 2
plot(x, y, pch = 16, col = "red", xlim = c(-8, 8), ylim = c(-20, 50), main = "Moj grafikon", xlab = "X promenljiva", ylab = "Y promenljiva")

# Verzija 3
plot(x, y, pch = 16, col = "red", xlim = c(-8, 8), ylim = c(-20, 50), main = "Moj grafikon", xlab = "X promenljiva", ylab = "Y promenljiva")
lines(x, y)

# Dodatno ulepšavanje 
abline(h = 0)
abline(v = 0)   
abline(-10, 2)         # Crtanje linije (slobodni član -10 i nagib 2).
text(4, 20, "Tekst")   # Sada je tekst lociranu tački (4, 20) na grafiku. 
legend(-8, 36,"Ovo je moja Legenda")
rug(x)