Brz početak rada sa R: Osnovne komande (8. Deo)

U ovom ćemo delu razmotriti neke od osnovnih R komandi.

Kreirajmo sledeća tri vektora tako što ćemo ih iskopirati i zalepiti u R konzoli.

a <- c(3,-7,-3,-9,3,-1,2,-12, -14)
b <- c(3,7,-5, 1, 5,-6,-9,16, -8)
d <- c(1,2,3,4,5,6,7,8,9)

Pokušajte da odrediti šta svaka od sledećih komandi čini. Nije potrebno da objasnite svaku od tih komandi ali će neke od njih biti objašnjene nešto niže.

a*a
a + b
a - d
a / d
a*d
a^2
a[7]

a[c(1, 4, 7)]

a[-c(5,6)]

length(a)

a[length(a)]

a[-length(a)]

length(a[c(1, 2, 3)]

a[8]

a[c(7, 5, 3)]

a > 2
a[a > 2] a[-c(3, 5, 6)] a^2
a**2
a + 99
min(b)
min(a,b,d)
max(a,b,d)
max(b)
mean(a)
median(d)
range(a)
unique(a, b, d)
length(unique(a, b, d))

Sintaksa a > 2 kreira logički vektor sa elementima ili TRUE ili FALSE u zavisnosti od toga da li svaki element zadovoljava kriterijum da je veći od 2. Potom sintaksa a[a > 2] daje podskup vektora a sa elementima koji su zaista veći od 2.

Možete uočiti da su elementi identifikovani i indeksirani korišćenjem pravouglastih zagrada. Elementi su zadržani ako su indeksi pozitivni, a uklonjeni ukoliko su indeksi negativni. Uočiti da a[length(a)] izdvaja poslednji element u vektoru, dok a[-length(a)] uklanja poslednji element. Naravno, length(a) daje informaciju o broju elemenata vektora a.

Pretpostavimo da želimo trajno ukloniti poslednji element iz vektora a. To možemo uraditi sledećom komandom:

a <- a[-length(a)] a

Poslednji element vektora a (14) je sada uklonjen.

Ovo nije bilo tako teško! U blogu 9 razmotrićemo dalje neke od analitičkih tehnika u R.

Vidimo se uskoro!

David

Dodatak: Korišćeni R kodovi

# Kreiranje tri vektora, tj. promenljivih.
a <- c(3,-7,-3,-9,3,-1,2,-12,-14)
b <- c(3,7,-5, 1, 5,-6,-9,16,-8)
d <- c(1,2,3,4,5,6,7,8,9) # Množenje vektora sa samim sobom element sa elementom. a*a # Sabiranje dva vektora. a + b # Oduzimanje dva vektora. a - d # Deljenje dva vektora element sa elementom. a / d # Množenje dva vektora element sa elementom. a*d # Kvadrat svakog elementa vektora a. a^2 # Sedmi element vektora a. a[7] # Prvi, četvrti i sedmi elementi vektora a. a[c(1,4,7)] # Uklanjanje petog i šestog elementa vektora a. a[-c(5,6)] # Dužina vektora a, tj. broj elemenata vektora a. length(a) # Poslednji element vektora a. a[length(a)] # Uklanjanje poslednjeg elementa iz vektora a. a[-length(a)] # Dužina podskupa vektora a, tj. broj elemenata u podskupu vektora a. length(a[c(1, 2, 3)]) # Osmi element vektora a. a[8] # Sedmi, pet ii treći elementi vektora a. a[c(7, 5, 3)] # Kreiranje logičkog vektora sa elementima TRUE ili FALSE u zavisnosti od toga da li svaki element izpunjava uslov da je veći od 2. a > 2

# Kreiranje podskupa elemenata koji su veći od 2.
a[a > 2]

# Uklanjanje trećeg, petog i šestog elementa iz vektora a.
a[-c(3, 5, 6)]

# Kvadrat svakog elementa vektora a.
a^2 

# Kvadrat svakog elementa vektora a.
a**2

# Dodati 99 svakom element vektora a.
a + 99

# Minimalna vrednost vektora b.
min(b)

# Minimalna vrednost vektora a, b, d.
min(a,b,d)

# Maksimalna vrednost vektora a, b, d.
max(a,b,d)

# Maksimalna vrednost vektora b.
max(b)

# Srednja vrednost vektora a.
mean(a)

# Medijana vektora d.
median(d)

# Interval vrednosti vektora a, i.e. (min, max).
range(a)

# Kreira vector sličan vektorima a, b and d, ali kod koga su duplirajući elementi uklonjeni.
unique(a, b, d)

# Dužina vektora kreiranog unique komandom.
length(unique(a, b, d))