Brz početak rada sa R: Pravougaoni grafički prikaz (13. Deo)

U delu 13. delu pokazaćemo kako kreirati pravougaoni grafički prikaz u R. Da bismo kreirali jednostavni pravougaoni grafički prikaz koristićemo naredbu boxplot(), koja je jednostavna za korištenje. Prvo ćemo kreirati vektor brojeva, a potom ćemo ih grafički prikazati.
Pravougaoni grafički prikazi se mogu kreirati za pojedinačne promenljive ili za promenljive po grupama. Sintaksa je boxplot(x, data=), gde je x formula, a data označava datoteku gde su smešteni podaci. Primer formule je: y ~ group, gde smo kreirali poseban pravougaoni grafički prikaz za svaku vrednost grupe.
Koristite varwidth = TRUE da bi širina pravougaonog grafičkog prikaza bila proporcionalna kvadratnom korenu veličine uzorka. Koristimo horizontal = TRUE da biste obrnuli orijentaciju ose.
Na standardnom pravougaonom grafičkom prikazu nisu označene nestandardne opservacije. Modifikovani pravougaoni grafički prikaz prikazuje izdvojeno nestandardne opservacije. Ako nije drugačije rečeno u R se podrazumeva modifikovani pravougaoni grafički prikaz.
A <- c(3, 2, 5, 6, 4, 8, 1, 2, 3, 2, 4)
boxplot(A)


R ima nekoliko ugrađenih datoteka. Jedna od njih je mtcars datoteka koju ćemo sada koristiti. Odštampajmo prvih pet redova ove datoteke.
head(mtcars, n=5)

Kreiramo sada pravougaoni grafički prikaz težine vozila za svaki tip vozila.
boxplot(wt~cyl, data=mtcars, main=toupper("Težina vozila"), font.main=3, cex.main=1.2, xlab="Broj cilindara", ylab="Težina", font.lab=3, col="darkgreen")

Kreirajmo urezane pravougaone grafičke prikaze milja po galonu za svaki tip automobila, sa različitim bojama za svaki pravougaonik. Pravougaoni grafički prikazi nam pomažu da vizuelno poredimo nivoe i proverimo jednakost medijana.
boxplot(mpg~cyl, data=mtcars, main=toupper("Potrošnja goriva"), font.main=3, cex.main=1.2, col=c("red","blue", "yellow"), xlab="Broj cilindara", ylab="Milje po galonu", font.lab=3, notch=TRUE, range = 0)

Urezi se ne preklapaju, tako da imamo dokaze o postojanju razlike među medijanama.
NAPOMENA: range argument određuje koliko daleko od pravougaonika se pružaju linije. Ako je range pozitivan, linije se pružaju do tačke koji nije veća od range (opseg) puta interkvartilni opseg računajući od pravougaonika. Argument range = 0 osigurava da se linije pružaju do ekstremnih vrednosti podataka. Argument horizontal = TRUE omogućava kreiranje horizontalnih pravougaonih grafičkih prikaza.
To nije bilo tako teško! U 14. delu razmotrićemo dalje tehnike crtanja u R.
Vidimo se kasnije!
David

Dodatak: Korišćeni R kodovi

# Kreiranje vektora sa brojevima.
A <- c(3, 2, 5, 6, 4, 8, 1, 2, 3, 2, 4)
boxplot(A) 

# Prikaz prvih pet redova mtcars datoteke. 
head(mtcars, n=5)

# Kreiranje pravougaonog grafičkog prikaza težine vozila za svaki tip vozila. 
boxplot(wt~cyl, data=mtcars, main=toupper("Težina vozila"), font.main=3, cex.main=1.2, xlab="Broj cilindara", ylab="Težina", font.lab=3, col="darkgreen")

# Kreiranje urezanog pravougaonog grafičkog prikaza milja po galonu za svaki tip vozila. 
boxplot(mpg~cyl, data=mtcars, main=toupper("Potrošnja goriva"), font.main=3, cex.main=1.2, col=c("red","blue", "yellow"), xlab="Broj cilindara", ylab="Milje po galonu", font.lab=3, notch=TRUE, range = 0)