Brz početak rada sa R: Pita grafik (14. Deo)

U ovom 14. delu, pokazaćemo kako kreirati pita grafike u R. Da bismo kreirali jednostavan pita grafik koristićemo komandu pie(). Kao i uvek, kreiramo vektor brojeva, a zatim ih grafički prikažemo.
B <- c(2, 4, 5, 7, 12, 14, 16)
Kreirajmo jednostavan pita grafik.
pie(B)

Kreiramo sada pita grafik sa naslovom, koristeći lepe boje i definišimo svoje oznake koristeći R rainbow() paletu. Kontrolišemo broj boja pomoću length(B).
pie(B, main="Moj pita grafik", col=rainbow(length(B)), labels=c("Pon","Uto","Sre","Čet","Pet","Sub","Ned"))

Sada ćemo dati složeniji primer, koristeći procente i legendu. Kreirajmo vektor podataka, jedan za svaki dan u nedelji.
B <- c(5, 3, 1, 8, 9, 4, 6)
Podesimo crnu, sivu i belu boju za jasnu štampu.
boje <- c("grey90","grey50","black","grey30","white","grey70","grey50")
Izračunajmo procente sa jednim decimalnim mestom za svaki dan.
procenat_oznake <- round(100*B/sum(B), 1)
Dodajmo ‘%’ znak za svaki procenat koristeći paste() naredbu.
pita_oznake <- paste(procenat_oznake, "%", sep="")
Šta radi paste() naredba?
pie(B, main="Moj najbolji pita grafik", col=boje, labels=pita_oznake, cex=0.8)
Dodajmo legendu u gornji desni ugao postojećeg pita grafika.
legend("topright", c("Pon","Uto","Sre","Čet","Pet","Sub","Ned"), cex=0.8, fill=boje)
Dobijamo sledeći pita grafik:

OK. Sada ćemo kreirati pita grafik na osnovu datoteke i uključićemo veličinu uzorka. Prvo ćemo kreirati tabelu frekvencija broja cilindara na osnovu mtcars datoteke.
cilindar_tabela <- table(mtcars$cyl)
cilindar_tabela


Imamo 11 vozila sa četiri cilindra, 7 vozila sa šest cilindara i 14 vozila sa osam cilindara.
Kreirajmo sada oznake.
nove_oznake <- paste("(",names(cilindar_tabela),")", "\n", cilindar_tabela, sep="")
Kreirajmo grafik.
pie(cilindar_tabela, labels = nove_oznake, col = c("red", "yellow", "blue"), main="Pita grafik broja cilindara\n sa veličinom uzorka")

To nije bila tako teško! U 15. delu razmotrićemo uopštene linearne modele u R.
Vidimo se kasnije!
David

Dodatak: Korišćeni R kodovi

# Kreiranje vektora sa brojevima. 
B <- c(2, 4, 5, 7, 12, 14, 16)

# Kreiranje jednostavnog pita grafika. 
pie(B)

# Kreiranje pita grafika sa duginim bojama.
pie(B, main="Moj pita grafik", col=rainbow(length(B)), oznake=c("Pon","Uto","Sre","Čet","Pet","Sub","Ned"))

# Kreiranje vektora sa brojevima. 
B <- c(5, 3, 1, 8, 9, 4, 6) 

# Podešavanje crne, sive i bele boje za jasnu štampu. 
boje <- c("grey90","grey50","black","grey30","white","grey70","grey50")

# Izračunavanje procenta za svaki dan sa jednim decimalnim mestom.
procenat_oznake <- round(100*B/sum(B), 1) 

# Dodavanje '%' znak svakom procentu koristeći paste() naredbu.
pita_oznake <- paste(procenat_oznake, "%", sep="")  

# Kreiranje pita grafika. 
pie(B, main="Moj najbolji pita grafik", col=boje, labels=pita_oznake, cex=0.8)

# Dodavanje legende u gornji desni ugao postojećeg pita grafika.
legend("topright", c("Pon","Uto","Sre","Čet","Pet","Sub","Ned"), cex=0.8, fill=boje)

# Kreiranje tabele frekvencija broja cilindara na osnovu mtcars datoteke.
cilindar_tabela <- table(mtcars$cyl)
cilindar_tabela

# Kreiranje oznaka. 
nove_oznake <- paste("(",names(cilindar_tabela),")", "\n", cilindar_tabela, sep="")

# Kreiranje pita grafika. 
pie(cilindar_tabela, labels = nove_oznake, col = c("red", "yellow", "blue"), main="Pita grafik broja cilindara\n sa veličinom uzorka")