Brz početak rada sa R: Histogrami (12. Deo)

U 12. delu, pokazaćemo kako da kreiramo histograme u R. Hajde da kreiramo jednostavan histogram koristeći naredbu hist(), koja je jednostavna za korišćenje, ali je zapravo prilično sofisticirana. Prvo, kreirajmo vektor sa brojevima, a potom histogram.
B <- c(2, 4, 5, 7, 12, 14, 16)
hist(B)


To je bilo lako, ali nam je potrebno više kontrole histograma. Imajte na umu da je R odlučio o broju i širini grupnih intervala. OK. Sada kreiramo histogram iz svih podataka u datoteci.
A <- structure(list(Marko = c(1L, 3L, 6L, 4L, 9L), Milena = c(2L, 5L, 4L, 5L, 12L), David = c(4L, 4L, 6L, 6L, 16L), Ana = c(3L, 5L, 6L, 7L, 6L)), .Names = c("Marko", "Milena", "David", "Ana"), class = "data.frame", row.names = c(NA, -5L))
attach(A)
A


Trik je da se četiri promenljive transformišu u jedan vektor i napravite histogram svih elemenata u tom vektoru.
B <- c(A$Marko, A$Milena, A$David, A$Ana)
Hajde da kreiramo histogram B u tamno zelenoj boji i uključimo oznake osi.
hist(B, col="darkgreen", ylim=c(0,10), ylab ="Frekvencija", xlab ="B vrednosti")

Međutim, kontrola broja grupnih intervala može biti problematična. Pokušajmo postaviti broj grupnih intervala na 6 korišćenjem break argumenta.
hist(B, col = "red", breaks=6, xlim=c(0,max(B)), main="Moj Histogram", las=2, ylab ="Frekvencija", xlab = "B vrednosti", cex.lab = 1.3)

Vidimo da je R preuzeo broj grupnih intervala (6) kao indikativan. Međutim, postavljanje grupnih intervala za histogram u formi vektora daje nam više kontrole nad rezultatom. Sada postavljamo grupne intervale kao vektor, svaki grupni interval je četiri jedinice širok i počinje od nule.
grupni_intervali <- c(0, 4, 8, 12, 16)
hist(B, col = "blue", breaks= grupni_intervali, xlim=c(0,max(B)), main="Moj Histogram", las=2, ylab = "Frekvencija", xlab = "B vrednosti", cex.lab = 1.3)


Sada imamo četiri grupnih intervala odgovarajuće širine. To nije bilo tako teško! U 13. delu pogledaćemo dalje tehnike crtanja u R.
Vidimo se kasnije!
David

Dodatak: Korišćeni R kodovi

# Kreiranje vektora sa brojevima.
B <- c(2, 4, 5, 7, 12, 14, 16)
hist(B)

# Generisanje datoteke.
A <- structure(list(Marko = c(1L, 3L, 6L, 4L, 9L), Milena = c(2L, 5L, 4L, 5L, 12L), David = c(4L, 4L, 6L, 6L, 16L), Ana = c(3L, 5L, 6L, 7L, 6L)), .Names = c("Marko", "Milena", "David", "Ana"), class = "data.frame", row.names = c(NA, -5L))
attach(A)
A

# Transformisanje četiri promenljive u vektor.
B <- c(A$Marko, A$Milena, A$David, A$Ana)

# Kreiranje histograma.
hist(B, col="darkgreen", ylim=c(0,10), ylab ="Frekvencija", xlab ="B vrednosti") 

# Kreiranje histograma.
hist(B, col = "red", breaks=6, xlim=c(0,max(B)), main="Moj Histogram", las=2, ylab ="Frekvencija", xlab = "B vrednosti", cex.lab = 1.3)

# Definisanje grupnih intervala i kreiranje histograma.
grupni_intervali <- c(0, 4, 8, 12, 16)
hist(B, col = "blue", breaks=grupni_intervali, xlim=c(0,max(B)), main="Moj Histogram", las=2, ylab = "Frekvencija", xlab = "B vrednosti", cex.lab = 1.3)