Brz početak rada sa R: Boje simbola i legenda u qplot (25. Deo)

U prethodnom delu smo pokazali kako postaviti veličinu simbola kvalitativne promenljive korišćenjem qplot. Sada ćemo pokazati kako kontrolisati boju simbola i kako kreirati naslove u legendi. Kopirajmo istu datoteku iz prethodnog dela (medicinska datateka o pacijentima u randomiziranom kontrolisanom kliničkom ispitivanju):
M <- structure(list(PACIJENT = structure(c(32L, 15L, 41L, 42L, 44L, 17L, 31L, 10L, 38L, 18L, 22L, 30L), .Label = c("Adrienne", "Alan", "Andy", "Ann ", "Anne ", "Anton", "Audrey", "Ben", "Bernie", "Beth", "Bob", "Bobby", "Bruce", "Charles", "Dave", "Dianne", "Frida", "Guy", "Henry", "Hugh", "Ian", "Irina", "James", "Jim", "Jo ", "John", "Jonah", "Joseph", "Lesley", "Liz", "Magnus", "Mary", "Max", "Merril", "Mike", "Mikhail", "Nick", "Peter", "Robert", "Robin", "Simon", "Steve", "Stuart", "Sue", "Telu"), class = "factor"), POL = structure(c(1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 2L, 1L, 1L), .Label = c("Žensko", "Muško"), class = "factor"), TRETMAN = structure(c(1L, 2L, 3L, 1L, 1L, 2L, 1L, 3L, 1L, 3L, 2L, 3L), .Label = c("A", "B", "C"), class = "factor"), STAROST = structure(c(3L, 2L, 2L, 1L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 2L), .Label = c("E", "M", "Y"), class = "factor"), TEŽINA_1 = c(79.2, 58.8, 72, 59.7, 79.6, 83.1, 68.7, 67.6, 79.1, 39.9, 64.7, 65.6), TEŽINA_2 = c(76.6, 59.3, 70.1, 57.3, 79.8, 82.3, 66.8, 67.4, 76.8, 41.4, 65.3, 63.2), VISINA = c(169L, 161L, 175L, 149L, 179L, 177L, 175L, 170L, 177L, 138L, 170L, 165L), PUŠAČ = structure(c(2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L), .Label = c("Ne", "Da"), class = "factor"), VEŽBA = c(TRUE, FALSE, FALSE, FALSE, TRUE, FALSE, FALSE, TRUE, TRUE, FALSE, FALSE, TRUE), OPORAVAK = c(1L, 0L, 1L, 1L, 1L, 0L, 1L, 1L, 1L, 1L, 0L, 1L)), .Names = c("PACIJENT", "POL", "TRETMAN", "STAROST", "TEŽINA_1", "TEŽINA_2", "VISINA", "PUŠAČ", "VEŽBA", "OPORAVAK"), class = "data.frame", row.names = c(1L, 4L, 5L, 13L, 15L, 17L, 22L, 29L, 33L, 41L, 42L, 43L))
M

Postavimo sada veličinu simbola za promenljivu POL i boju simbola za promenljivu VEŽBA, ali ovoga puta birajući naše boje. Da bismo kontrolisali boje simbola koristimo sloj: scale_colour_manual(values = ) i biramo željene boje. Izabrali smo crvenu i plavu boju i velučine simbola 3 i 7.
qplot(VISINA, TEŽINA_1, data = M, geom = c("point"), xlab = "VISINA (cm)", ylab = "TEŽINA PRE TRETMANA (kg)" , size = factor(POL), color = factor(VEŽBA)) + scale_size_manual(values = c(3, 7)) + scale_colour_manual(values = c("red", "blue"))
Ovo je naš grafik sa crvenim i plavim tačkama:

Pogledajmo sada kako kontrolisati naslov u legendi (naslov koji je lociran iznad legende). U ovom primeru kontrolišemo naslov legende pomoću name argumenta unutar dve funkcije scale_size_manual() i scale_colour_manual(). Uneti sledeću naredbu u kojoj smo izabrali odgovarajuće naslove legende:
qplot(VISINA, TEŽINA_1, data = M, geom = c("point"), xlab = "VISINA (cm)", ylab = "TEŽINA PRE TRETMANA (kg)", size = factor(POL), color = factor(VEŽBA)) + scale_size_manual(values = c(3, 7), name="Pol") + scale_colour_manual(values = c("red","blue"), name="Vežba")

Sada imamo željenu veličinu i boju simbola kao i naslove legende.
David

Dodatak: Korišćeni R kodovi

# Kreirati i prikazati datoteku.
M <-  structure(list(PACIJENT = structure(c(32L, 15L, 41L, 42L, 44L, 17L, 31L, 10L, 38L, 18L, 22L, 30L), .Label = c("Adrienne", "Alan", "Andy", "Ann ", "Anne ", "Anton", "Audrey", "Ben", "Bernie", "Beth", "Bob", "Bobby", "Bruce", "Charles", "Dave", "Dianne", "Frida", "Guy", "Henry", "Hugh", "Ian", "Irina", "James", "Jim", "Jo ", "John", "Jonah", "Joseph", "Lesley", "Liz", "Magnus", "Mary", "Max", "Merril", "Mike", "Mikhail", "Nick", "Peter", "Robert", "Robin", "Simon", "Steve", "Stuart", "Sue", "Telu"), class = "factor"), POL = structure(c(1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 2L, 1L, 1L), .Label = c("Žensko", "Muško"), class = "factor"), TRETMAN = structure(c(1L, 2L, 3L, 1L, 1L, 2L, 1L, 3L, 1L, 3L, 2L, 3L), .Label = c("A", "B", "C"), class = "factor"), STAROST = structure(c(3L, 2L, 2L, 1L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 2L), .Label = c("E", "M", "Y"), class = "factor"), TEŽINA_1 = c(79.2, 58.8, 72, 59.7, 79.6, 83.1, 68.7, 67.6, 79.1, 39.9, 64.7, 65.6), TEŽINA_2 = c(76.6, 59.3, 70.1, 57.3, 79.8, 82.3, 66.8, 67.4, 76.8, 41.4, 65.3, 63.2), VISINA = c(169L, 161L, 175L, 149L, 179L, 177L, 175L, 170L, 177L, 138L, 170L, 165L), PUŠAČ = structure(c(2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L), .Label = c("Ne", "Da"), class = "factor"), VEŽBA = c(TRUE, FALSE, FALSE, FALSE, TRUE, FALSE, FALSE, TRUE, TRUE, FALSE, FALSE, TRUE), OPORAVAK = c(1L, 0L, 1L, 1L, 1L, 0L, 1L, 1L, 1L, 1L, 0L, 1L)), .Names = c("PACIJENT", "POL", "TRETMAN", "STAROST", "TEŽINA_1", "TEŽINA_2", "VISINA", "PUŠAČ", "VEŽBA", "OPORAVAK"), class = "data.frame", row.names = c(1L, 4L, 5L, 13L, 15L, 17L, 22L, 29L, 33L, 41L, 42L, 43L))
M

# Kreirati dijagram rasturanja težine pre tretmana prema visini pacijenta. 
qplot(VISINA, TEŽINA_1, data = M, geom = c("point"), xlab = "VISINA (cm)", ylab = "TEŽINA PRE TRETMANA (kg)" , size = factor(POL), color = factor(VEŽBA)) + scale_size_manual(values = c(3, 7)) + scale_colour_manual(values = c("red", "blue"))

# Promeniti naslove legende.
qplot(VISINA, TEŽINA_1, data = M, geom = c("point"), xlab = "VISINA (cm)", ylab = "TEŽINA PRE TRETMANA (kg)", size = factor(POL), color = factor(VEŽBA)) + scale_size_manual(values = c(3, 7), name="Pol") + scale_colour_manual(values = c("red","blue"), name="Vežba")