Brz početak rada sa R: Veličine simbola u qplot (24. Deo)

U ovom delu ćemo razmotriti kako da postavimo veličinu simbola za kvalitativne promenljive korišćenjem qplot. Kopirati sledeću datoteku (medicinska datateka o pacijentima u randomiziranom kontrolisanom kliničkom ispitivanju):
M <- structure(list(PACIJENT = structure(c(32L, 15L, 41L, 42L, 44L, 17L, 31L, 10L, 38L, 18L, 22L, 30L), .Label = c("Adrienne", "Alan", "Andy", "Ann ", "Anne ", "Anton", "Audrey", "Ben", "Bernie", "Beth", "Bob", "Bobby", "Bruce", "Charles", "Dave", "Dianne", "Frida", "Guy", "Henry", "Hugh", "Ian", "Irina", "James", "Jim", "Jo ", "John", "Jonah", "Joseph", "Lesley", "Liz", "Magnus", "Mary", "Max", "Merril", "Mike", "Mikhail", "Nick", "Peter", "Robert", "Robin", "Simon", "Steve", "Stuart", "Sue", "Telu"), class = "factor"), POL = structure(c(1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 2L, 1L, 1L), .Label = c("Žensko", "Muško"), class = "factor"), TRETMAN = structure(c(1L, 2L, 3L, 1L, 1L, 2L, 1L, 3L, 1L, 3L, 2L, 3L), .Label = c("A", "B", "C"), class = "factor"), STAROST = structure(c(3L, 2L, 2L, 1L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 2L), .Label = c("E", "M", "Y"), class = "factor"), TEŽINA_1 = c(79.2, 58.8, 72, 59.7, 79.6, 83.1, 68.7, 67.6, 79.1, 39.9, 64.7, 65.6), TEŽINA_2 = c(76.6, 59.3, 70.1, 57.3, 79.8, 82.3, 66.8, 67.4, 76.8, 41.4, 65.3, 63.2), VISINA = c(169L, 161L, 175L, 149L, 179L, 177L, 175L, 170L, 177L, 138L, 170L, 165L), PUŠAČ = structure(c(2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L), .Label = c("Ne", "Da"), class = "factor"), VEŽBA = c(TRUE, FALSE, FALSE, FALSE, TRUE, FALSE, FALSE, TRUE, TRUE, FALSE, FALSE, TRUE), OPORAVAK = c(1L, 0L, 1L, 1L, 1L, 0L, 1L, 1L, 1L, 1L, 0L, 1L)), .Names = c("PACIJENT", "POL", "TRETMAN", "STAROST", "TEŽINA_1", "TEŽINA_2", "VISINA", "PUŠAČ", "VEŽBA", "OPORAVAK"), class = "data.frame", row.names = c(1L, 4L, 5L, 13L, 15L, 17L, 22L, 29L, 33L, 41L, 42L, 43L))
M

Kreirajmo sada dijagram rasturanja težine pacijenata u odnosu na njihovu visinu, pridružimo pri tome i veličinu simbola i njegovu boju promenljivoj POL koristeći factor(). Uneti sledeću naredbu:
qplot(VISINA, TEŽINA_1, data = M, xlab = "VISINA (cm)", ylab = "TEŽINA PRE TRETMANA (kg)" , size = factor(POL), color = factor(POL)) + scale_size_manual(values = c(5, 7))

Uočiti kako smo pridružili veličinu simbola i boju promenljivoj POL koristeći sledeću sintaksu:
size = factor(POL) i color = factor(POL))
Takođe kako smo kontrolisali veličinu simbola koristeći sloj (eng. layer):
+ scale_size_manual(values = c(5, 7))
U ovom primeru izabrane su je veličine simbola 5 i 7. Možete izabrati različite veličine u zavisnosti od vaše preferencije. Veoma brzo ćete steći iskustvo u tome i izabrati veličine simbola koje najbolje odgovaraju vašem grafiku. Naravno, možete eksperimentisati za gornjom sintaksom, svaki put menjajući vrednosti veličine simbola. Na primer:
qplot(VISINA, TEŽINA_1, data = M, xlab = "VISINA (cm)", ylab = "TEŽINA PRE TRETMANA (kg)" , size = factor(POL), color = factor(POL)) + scale_size_manual(values = c(2, 9))

Razlika u veličini tačaka su nešto ekstremnije, ali sada znate kako kontrolisati veličinu simbola. Uskoro ćemo naučiti takođe kako kontrolisati boju simbola. Vidimo se kasnije!
David

Dodatak: Korišćeni R kodovi

# Kreirati i prikazati datoteku.
M <-  structure(list(PACIJENT = structure(c(32L, 15L, 41L, 42L, 44L, 17L, 31L, 10L, 38L, 18L, 22L, 30L), .Label = c("Adrienne", "Alan", "Andy", "Ann ", "Anne ", "Anton", "Audrey", "Ben", "Bernie", "Beth", "Bob", "Bobby", "Bruce", "Charles", "Dave", "Dianne", "Frida", "Guy", "Henry", "Hugh", "Ian", "Irina", "James", "Jim", "Jo ", "John", "Jonah", "Joseph", "Lesley", "Liz", "Magnus", "Mary", "Max", "Merril", "Mike", "Mikhail", "Nick", "Peter", "Robert", "Robin", "Simon", "Steve", "Stuart", "Sue", "Telu"), class = "factor"), POL = structure(c(1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 2L, 1L, 1L), .Label = c("Žensko", "Muško"), class = "factor"), TRETMAN = structure(c(1L, 2L, 3L, 1L, 1L, 2L, 1L, 3L, 1L, 3L, 2L, 3L), .Label = c("A", "B", "C"), class = "factor"), STAROST = structure(c(3L, 2L, 2L, 1L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 2L), .Label = c("E", "M", "Y"), class = "factor"), TEŽINA_1 = c(79.2, 58.8, 72, 59.7, 79.6, 83.1, 68.7, 67.6, 79.1, 39.9, 64.7, 65.6), TEŽINA_2 = c(76.6, 59.3, 70.1, 57.3, 79.8, 82.3, 66.8, 67.4, 76.8, 41.4, 65.3, 63.2), VISINA = c(169L, 161L, 175L, 149L, 179L, 177L, 175L, 170L, 177L, 138L, 170L, 165L), PUŠAČ = structure(c(2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L), .Label = c("Ne", "Da"), class = "factor"), VEŽBA = c(TRUE, FALSE, FALSE, FALSE, TRUE, FALSE, FALSE, TRUE, TRUE, FALSE, FALSE, TRUE), OPORAVAK = c(1L, 0L, 1L, 1L, 1L, 0L, 1L, 1L, 1L, 1L, 0L, 1L)), .Names = c("PACIJENT", "POL", "TRETMAN", "STAROST", "TEŽINA_1", "TEŽINA_2", "VISINA", "PUŠAČ", "VEŽBA", "OPORAVAK"), class = "data.frame", row.names = c(1L, 4L, 5L, 13L, 15L, 17L, 22L, 29L, 33L, 41L, 42L, 43L))
M

# Kreirati dijagram rasturanja težine pre tretmana prema visini pacijenta. 
qplot(VISINA, TEŽINA_1, data = M, xlab = "VISINA (cm)", ylab = "TEŽINA PRE TRETMANA (kg)" , size = factor(POL), color = factor(POL)) + scale_size_manual(values = c(5, 7))

# Promeniti vrednost veličine simbola.
qplot(VISINA, TEŽINA_1, data = M, xlab = "VISINA (cm)", ylab = "TEŽINA PRE TRETMANA (kg)" , size = factor(POL), color = factor(POL)) + scale_size_manual(values = c(2, 9))