Instalacija R paketa

Izbor CRAN servera

Startujte R program tako što ćete kliknuti R ikonicu na desktopu.

Početni ekran ima sledeći izgled.

Kliknite na Packages, a potom izaberite Set CRAN mirror na padajućoj listi.

Postoji nekoliko desetina servera širom sveta na kojima se čuvaju R program i njegovi paketi. Izaberite onaj koji vam je najbliži.

Kliknite OK.

Izbor R paketa

Kliknite na Packages, a potom izaberite Install package(s)… na padajućoj listi.

Na ekranu će se pojaviti spisak svih raspoloživih paketa.

Možete izabrati nekoliko paketa sa liste tako što ćete kliknuti na ime paketa dok jednovremeno držite pritisnutim Ctrl dugme. Kada ste izabrali sve željene pakete pritisnite OK dugme.

Nakon instalacije paketa oni se mogu po potrebi koristiti u R programima.

R kodovi

Iskusniji korisnici vremenom će u R konzolu direktno unositi komande za instalaciju, učitavanje, korišćenje i uklanjanje paketa. Ovde se za ilustraciju tih komandi koristi poznati paket za prognoziranje vremenskih serija forecast profesora Rob Hyndmana.

# Instalacija forecast paketa
install.packages('forecast')

# Učitavanje forecast paketa u R 
library('forecast')

# Korišćenje forcast paketa u R programima
forecast(object, ...)

# Uklanjanje forecast paketa iz memorije
detach(package:forecast)