Brz početak rada sa R: Korišćenje qplot() funkcije (23. Deo)

U ovom ćemo delu pokazati kako koristiti qplot da bismo kreirali jednostavan dijagram rasturanja.
qplot (quick plot – brzi grafik) sistem je podskup ggplot2 (grammar of graphics – gramatika grafika) paketa koji možemo koristiti da bismo kreirali lepe grafike.
Ovaj paket je odličan kada želimo kreirati grafike za kvalitativne podatke, jer se nivo kvalitativne promenljive može iskazati bojom, veličinom i oblikom simbola. Da bismo koristili qplot prvo ćemo instalirati ggplot2 paket kao što sledi:
install.packages("ggplot2")
a potom ćemo ga učitati koristeći komandu:
library(ggplot2)
Sintaksa qplot komande je sledeća:
qplot(x = X, y = X, data = X, colour = X, shape = X, geom = X, main = "Title")
gde x daje vrednosti x koje želimo prikazati na grafiku.
y daje vrednosti y koje želimo prikazati na grafiku. Sada imamo dvodimenzione podatke, pa moramo postaviti odgovarajuču vrednost za argument geom.
data daje naziv datoteke.
colour preslikava boje na nivoe kvalitativne promenljive (tj. faktore), a qplot sada bira različite boje za različite nivoe kvalitative promenljive. Možemo koristiti specijalnu sintaksu ako želimo postaviti svoje boje.
shape preslikava oblike simbola na nivoe kvalitativne promenljive (tj. faktore), a qplot sada bira različite oblike za različite nivoe kvalitative promenljive. Možemo koristiti specijalnu sintaksu ako želimo postaviti svoje oblike
geom daje listu ključnih reči koja kontroliše vrstu grafika, uključujući: “histogram“, “density“, “line“, “point“.
main daje naslov grafika.
U qplot možemo dalje prilagoditi grafik prema svojim željama korišćenjem operatora I(). Na primer, ako želimo koristiti crvenu boju: colour = I("red"). Ako želimo kontrolisati veličinu simbola koristimo: size = I(N), gde vrednost N veća od 1 čini symbol većim. Na primer, size = I(5) će dati veoma veliki simbol.
Počnimo sa jednostavnim primerom gde ćemo nacrtati jednostavan dijagram rasturanja sa plavim simbolima. Prvo ćemo učitati datoteku:
T <- structure(list(A = c(1, 2, 4, 5, 6, 7), B = c(1, 4, 16, 25, 36, 49)), .Names = c("A", "B"), row.names = c(NA, -6L), class = "data.frame")
T

Sada ćemo prikazati A prema B koristeći I() za boju i veličinu simbola. Uključićemo naslove osa prema našem izboru i koristićemo symbol veličine 5 (velike simbole).
qplot(A, B, data = T, xlab = "BROJEVI", ylab = "VERTIKALNA OSA", colour = I("blue"), size = I(5))

Uočiti kako izgleda podrazumevajuća pozadina (siva boja i uključuje rešetku). Lako možemo promeniti ove atribute, što ćemo i učiniti u kasnijem blogu.
Kreirajmo sada dijagram rasturanja sa glatkom krivom koristeći geom = c("smooth").
qplot(A, B, data = T, xlab = "BROJEVI", ylab = "VERTIKALNA OSA", colour = I("blue"), size = I(1), geom = c("smooth"))

Izabrali smo veličinu size = I(1) za ovaj primer, ali možemo uključiti veću vrednost da dobijemo nešto deblju liniju.
Ovo nije bilo tako teško! U 24. Delu prikazaćemo neke nove tehnike crtanja koristeći qplot.
Vidimo se kasnije!
David

Dodatak: Korišćeni R kodovi

# Instalirati ggplot2 paket. 
install.packages("ggplot2")

# Učitati ggplot2 paket. 
library(ggplot2)

# Učitati i prikazati datoteku.
T <- structure(list(A = c(1, 2, 4, 5, 6, 7), B = c(1, 4, 16, 25, 36, 49)), .Names = c("A", "B"), row.names = c(NA, -6L), class = "data.frame")
T

# Nacrtati A prema B.
qplot(A, B, data = T, xlab = "BROJEVI", ylab = "VERTIKALNA OSA", colour = I("blue"), size = I(5))

# Kreirati dijagram rsturanja sa glatkom krivom. 
qplot(A, B, data = T, xlab = "BROJEVI", ylab = "VERTIKALNA OSA", colour = I("blue"), size = I(1), geom = c("smooth"))