Brz početak rada sa R: Grafik i jednostavna regresija (2. Deo)

U prvom delu smo instalirali R i koristili ga za kreiranje promenljive za koju smo potom izračunali nekoliko opisnih statistika pomoću nekoliko jednostavnih naredbi. Danas ćemo ponovno kreirali tu i drugu promenljivu, i videti što možemo učiniti s njima.
Kao i pre, uzmimo da visina bude promenljiva koja opisuje visinu (u cm) deset osoba. Kopirajte i zalepite sledeći kôd u R konzolu kako biste kreirali ovu promenljivu.
visina = c (186, 165, 149, 206, 143, 187, 191, 179, 162, 185)
Sada uzmimo da tezina bude promenljiva koja opisuju težine (u kg) istih deset osoba. Kopirajte i zalepite sledeći kôd u R konzolu kako biste kreirali promenljivu tezina.
tezina = c(89, 56, 60, 116, 51, 75, 84, 78, 67, 85)
Obe promenljive su sada smeštene u radnom prostoru R. Da biste ih pregledali, unesite:
visina
tezina

Sada možemo kreirati jednostavan grafik sa ove dve promenljive koristeći komandu:
plot(tezina, visina)
Ovo je prilično jednostavan grafik, ali ga možemo poboljšati. Kopirajte i zalepite sledeći kôd u R konzolu:
plot(tezina, visina, pch = 16, cex = 1.3, col = "red", main = "Moj prvi grafik korišćenjem R", xlab = "Težina (kg)", ylab = "Visina (cm)")
U gornjem kodu, sintaksa pch = 16 kreira popunjene tačke, dok cex = 1.3 kreira tačke koje su 1,3 puta veće od zadane, tj. defult vrednosti (cex = 1). Više o tim naredbama kasnije.
Sada ćemo oceniti linearnu regresiju sa ove dve promenljive unošenjem sledeće naredbe u R konzolu:
lm(visina ~ tezina)
Vidimo da je slobodni član (eng. intercept) 102.7071, a nagib (eng. slope) 0.9539.
Konačno, možemo dodati regresionu pravu na naš grafik unošenjem sledeće komande u R konzolu:
abline(102.7071, 0.9539)
Reklo bi se da ništa od ovoga nije bilo baš tako teško! 🙂
U narednom, trećem delu ponovno ćemo razmatrati regresiju i kreirati sofisticirane grafike.
David

Dodatak: Korišćeni R kodovi

# Kreiranje promenljive visina
visina = c(186, 165, 149, 206, 143, 187, 191, 179, 162, 185)

# Kreiranje promenljive tezina
tezina = c(89, 56, 60, 116, 51, 75, 84, 78, 67, 85)

# Prikaz promenljivih visina i tezina
visina
tezina

# Kreiranje jednostavnog grafika (dijagram rasturanja)
plot(tezina, visina)

# Kreiranje dijagrama rasturanja sa glavni naslovom i naslovima za obe ose
plot(tezina, visina, pch = 16, cex = 1.3, col = "red", main = "Moj prvi grafik korišćenjem R ", xlab = "Težina (kg)", ylab = "Visina (cm)")

# Ocena jednostavne regresije
lm(visina ~ tezina)

# Dodavanje regresione prave na postojeći dijagram rasturanja
abline(102.7071, 0.9539)

Izgled R konzole sa svim rezultatima: