Brz početak rada sa R: Korišćenje any() i all() komandi (18. Deo)

Provera postojanja specifičnih vrednosti korišćenjem any() i all() komandi

Kreirati vektor b:
b <- c(7, 2, 4, 3, -1, -2, 3, 3, 6, 8, 12, 7, 3)
b

Korišćenjem funkcije any() proveriti da li u vektoru b postoji element koji je jednak -4 i manji od 5:
any(b == -4)
any(b < 5)

Obe komande funkcionišu na logičkim vektorima. Korišćenjem any() komande možemo proveriti da li ima nedostajućih podataka u vektoru.
d <- c(3, 2, NA, 5, 6, NA)
d
any(is.na(d))

Naravno, možemo takođe proveriti da li postoje podaci.
any(!is.na(d))

Komanda any() je korisna kada proveravamo da li postoji specifična vrednost u velikim datotekama.
Možemo koristiti komandu all() da proverimo da li svi elementi u datom vektoru zadovoljavaju postavljene uslove. Na primer, proverimo da li svi postojeći elementi u d imaju vrednost manju od 5. Uočiti da komanda is.na() identifikuje nedostajuće podatke, a da sintaksa !is.na() identifikuje postojeće podatke.
all(d[!is.na(d)] < 5)

Proverimo sada da li su svi postojeći podaci manji od 7.
all(d[!is.na(d)] < 7)

Gornja sintaksa izgleda kompikovano. Međutim, is.na() identifikuje nedostajuće podatke kreiranjem logičkog vektora čiji su elementi ili TRUE ili FALSE.
is.na(d)

Sintaksa !is.na(d) daje suprotan logički i prebrojava postojeće podatke. Sada, d[!is.na(d)] daje elemente u d koji ne nedostaju. Naposletku, koristimo komandu all() i uključujemo uslov da su svi elementi manji od 7.
To nije bilo tako teško! U 19. delu daću druge savete za analizu podataka u R.
Vidimo se kasnije!
David

Dodatak: Korišćeni R kodovi

# Kreirati vektor b.
b <- c(7, 2, 4, 3, -1, -2, 3, 3, 6, 8, 12, 7, 3) 
b

# Proveriti da li je ma koji element u b jednak -4 ili manji od 5. 
any(b == -4)
any(b < 5)

# Proveriti da li ima nedostajućih podataka u vektoru d.
d <- c(3, 2, NA, 5, 6, NA)
d 
any(is.na(d))

# Proveriti da li postoje podaci u vektoru d. 
any(!is.na(d))

# Proveriti da li su svi postojeći podaci u d manji od 5. 
all(d[!is.na(d)] < 5)

# Proveriti da li su svi postojeći podaci u d manji od 7. 
all(d[!is.na(d)] < 7)

# Identifikovati nedostajuće elemente u vektoru d. 
is.na(d)