David Lillis

Menadžer u New Zealand Institute of Sport i Direktor Sigma Statistics and Research Ltd. Autor knige: R Graph Essentials.

Brz početak rada sa R: Uopšteni Linearni Modeli (15. Deo)

U 15. delu pokazaćemo kako kreirati jednostavne uopštene linearne modele u R. Regresija metodom običnih najmanjih kvadrata daje nam linearne modele za neprekidne promenljive. Međutim, mnogi podaci od interesa za statističare i istraživače nisu neprekidni i zato se moraju koristiti druge metode za stvaranje korisnih prognostičkih modela. Naredba glm() je dizajnirana tako da daje uopštene …

Brz početak rada sa R: Pravougaoni grafički prikaz (13. Deo)

U delu 13. delu pokazaćemo kako kreirati pravougaoni grafički prikaz u R. Da bismo kreirali jednostavni pravougaoni grafički prikaz koristićemo naredbu boxplot(), koja je jednostavna za korištenje. Prvo ćemo kreirati vektor brojeva, a potom ćemo ih grafički prikazati. Pravougaoni grafički prikazi se mogu kreirati za pojedinačne promenljive ili za promenljive po grupama. Sintaksa je boxplot(x, …

Brz početak rada sa R: Stubičasti grafici (11. Deo)

U ovom 11. delu, pokazaćemo kako kreirati stubičaste grafike u R. Kreirajmo jednostavan stubičasti grafik koristeći komandu barplot(), koja je jednostavna za korišćenje. Prvo ćemo kreirati vektor sa brojeva. Zatim ćemo ih prebrojati pomoću naredbe table(), a zatim ćemo ih grafički prikazati. Komanda table() kreira jednostavnu tabelu frekvencija elemenata u skupu podataka. H <- c(2,3,3,3,4,5,5,5,5,6) …

Brz početak rada sa R: aggregate() komanda (10. Deo)

U 10. Delu, prodiskutovaćemo aggregate() komandu za kreiranje sumarne tabele u R. Na osnovu kompleksne datoteke koja uključuje kvalitativne promenljive na nekoliko nivoa želimo kreirati sumarnu tabelu za svaki nivo kvalitativne promenljive. Na primer, naša datoteka može uključivati promenljivu Pol, kvalitativne promenljiva sa dva nivoa, Muško i Žensko. Naša datoteka može uključivati druge kvalitativne promenljive …